Pravila in pogoji uporabe spletne strani

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja INSA d.o.o. (v nadaljevanju INSA). INSA je izključna imetnica vseh pravic, kot so določene v Zakonu o industrijski lastnini in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Vsebine, objavljene na spletnih straneh https://taxfree.insa.si so last INSa-e in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene ter ob predhodnem pogodbenem razmerju uporabnika in  INSA-e. INSA si pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

INSA pri bo na svojih spletnih straneh zagotavljala točnost in ažurnost podatkov z vso dolžno skrbnostjo, vendar opozarja uporabnike, da so podatki informativnega značaja, zato INSA ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in celovitost podatkov ter za kakršnokoli škodo, neprijetnost ali posledico, ki bi uporabniku morda nastala zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov.

INSA ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

INSA ni odgovorna za občasno nedelovanje spletne strani in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz možnosti dostopa do spletne strani ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani.

INSA posebej opozarja, da je izračun – vračilo DDV, ki je mogoč s pomočjo aplikacije dostopne na tej spletni strani (vnos obrazca), informativne narave, zato INSA ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku morda nastale zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov.

INSA posebej opozarja, da so informacije na spletnih straneh informativne narave, zato INSA ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku morda nastale zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov. Na tem spletnem mestu so objavljene tudi nekatere vsebine, aplikacije in povezave na spletne strani drugih ponudnikov informacij.

INSA ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebine informacij, ki so jih pripravili drugi ponudniki informacij ter za delovanje aplikacij, spletnih strani drugih ponudnikov informacij in njihovo vsebino.

INSA ne odgovarja za nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav lastnika spletnih strani, spremembe, ukinitve ali prodaje domene.

 

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

INSA d.o.o.
Pobreška cesta 18, 2000 Maribor
T: +386 2 33 05 800
F: +386 2 33 05 801
E: info@insa.sinepremicnine@insa.si

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA / PRAVILA ZA IZDAJO OBRAZCA in VRAČILO DENARJA - DDV

Pogoji

Ti splošni pogoji določajo pravila, na podlagi katerih bodo prodajalci tujim fizičnim osebam, ki so kupovale v Sloveniji omogočili vračilo DDV od podjetja INSA d.o.o. ali direktno pri prodajalcih, z uporabo obrazca INSA TAX FREE (“obrazec ITF“).

 1. Kupec, ki v Uniji nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Unije, ima v skladu s pogoji iz 75. člena ZDDV-1 in na način, določen s Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, pravico zahtevati vračilo DDV, plačanega za izneseno blago.

 2. Pri vračilu DDV iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • da je vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem računu, izdanem istemu kupcu pri istem prodajalcu, višja od 50 eurov;

  • da je prodajalec za prodano blago izpolnil in izdal obrazec ITF, katerega vsebina ustreza obrazcu ITF(v nadaljevanju: obrazec ITF). Obrazcu mora biti priložen izvirnik računa oziroma računov iz prejšnje alineje;

  • da je kupec iznesel blago iz Unije pred pretekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa. Kot iznos blaga se šteje tudi pošiljanje blaga po pošti ali na drug primeren način pod pogojem, da kupljeno blago zapusti carinsko območje Unije;

  • da je kupljeno blago dano na vpogled mejnemu carinskemu organu, ki po pregledu overi izvirnik obrazca ITFin izvirnike priloženih računov in vpiše datum iznosa blaga iz Unije.

 3. Prodajalec izda obrazec ITF na zahtevo kupca. Obrazec ITF, katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP, se izpolni v treh izvodih, od katerih izvirnik in eno kopijo zadrži kupec, drugo kopijo pa prodajalec hrani v svoji dokumentaciji. Obrazcu morajo biti priloženi izvirniki računov.

 4. Prodajalec v obrazcu ITF izkaže celoten plačani znesek, znesek plačila brez DDV, stopnjo DDV, znesek DDV in skupni znesek DDV, ki se vrača kupcu. Evidenčna številko tega obrazca iz evidence izdanih obrazcev ITF se oblikuje samostojno. Evidenčna številka obrazca ITF se vpiše v prvi vrstici ob nazivu obrazca.

 5. Prodajalec mora voditi posebno evidenco o izdanih obrazcih ITF ter o vračilu DDV kupcem iz 75. člena ZDDV-1 na obrazcu ITF, kar je urejeno s računalniškim sistemom izpisovanja obrazcev ITF.

 6. Prodajalec z začetkom uporabe računalniškega sistema INSA TAX FREE REFUND oz. podpisom pogodbe o sodelovanju pooblasti INSA d.o.o. za izvršitev vračila DDV svojim kupcem, zato tudi INSA d.o.o. vodi evidenco o vračilu DDV kupcem iz 75. člena ZDDV-1 z obrazci ITF.

 7. Kupec, ki je tuja fizična oseba mora pred odhodom iz Slovenije skupaj z blagom na carinskem pultu na odhodnem terminalu za carinsko preverjanje potrditi/overiti  obrazec ITF in po zahtevku carinskega organa pokazati blago, ki ga iznaša iz države – EU.

 8. Carinski organ mora pred overitvijo izpolnjenega obrazca ITF ugotoviti:

  • da so podatki iz potne oziroma druge listine za prestop državne meje enaki podatkom iz obrazca ITF;

  • da je blago, dano na vpogled, istovetno blagu, navedenem v obrazcu ITF in na priloženih računih;

  • da je znesek z vključenim DDV na obrazcu ITF in na posameznem računu večji od 50 evrov;

  • da kupljeno blago ni bilo uporabljeno v Uniji in je carinskemu organu predloženo pred pretekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa v Sloveniji;

  • da med kupljenim blagom, za katero se uveljavlja pravica do vračila DDV v potniškem prometu v Sloveniji, ni mineralnih olj, alkohola in alkoholnih pijač ter tobačnih izdelkov, ki so trošarinski izdelki.

 9. Carinski organ overi izvirnike računov in obrazec ITF s podpisom in žigom ter v obrazec ITF vnese datum iznosa blaga iz carinskega območja Unije. Izvirnike računov in obrazec ITF vrne kupcu, en izvod obrazca pa zadrži za potrebe naknadnega nadzora iznosa blaga iz Unije.

 10. Kupcu se plačani DDV vrne, če v roku šestih mesecev od dneva izdaje obrazca ITF dostavi izvirnik obrazca ITF, ki ga overi carinski organ, skupaj z overjenimi izvirniki računov, prodajalcu, oziroma INSA-i d.o.o. Overjeni izvirnik obrazca ITF in overjeni izvirniki računov predstavljajo zahtevek za vračilo DDV.

 11. Kupec lahko zahteva vračilo osebno pri prodajalcu ali pri INSA d.o.o. ali tako, da obrazec ITF, ki je torej potrjen s strani carinskih organov skupaj z originalnimi računi pošlje podjetju INSA d.o.o. Pobreška cesta 18, 2000 Maribor.  Pred tem obvezno izbere način vračila denarja. 

 12. Znesek, ki ga kupec prejme kot povračilo, je enak znesku DDV, ki ga je plačal za kupljeno blago, zmanjšane za pristojbino storitve INSA d.o.o. (ki je navedena na obrazcu ITF). 

 13. Opozarjamo vas, da lahko INSA d.o.o. zavrne vračilo, če:

  • so podatki, ki jih posredujete, napačni, netočni, nezadostni, nepopolni ali na kakršen koli način zavajajoči ali INSA d.o.o. sumi na nezakonito dejanje, vključno z goljufijo;

  • ste prejeli ali zaprosili za drugo vračilo davka v zvezi z istim blagom, opisanim v obrazcu ITF;

  • je bilo blago, ki ste ga kupili, v celoti ali delno uporabljeno v državi, v kateri ste blago kupili;

  • je trgovec na drobno kršil svojo pogodbo z družbo INSA; 

  • lokalni carinski / davčni organ meni, da niste upravičeni do vračila..

 14. Prodajalec pridobi pravico do vračila DDV, ki ga opravi davčni organ, na podlagi predložitve zahtevka za vračilo vrnjenega DDV na obrazcu ITF, potem ko je kupcu ali INSA d.o.o. vrnil DDV za blago, ki ga je kupec pri njem nabavil in iznesel iz Unije.

 15. Zahtevek se lahko vloži po preteku meseca, v katerem je prodajalec vrnil kupcu ali INSA-i pripadajoči DDV.

 16. Davčni zavezanec predloži zahtevek davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki.

 17.  INSA bo zbane podatke v zvezi z obdelavo vračila davka uporabljala samo za namene statistike. 

 18. Pogoji poslovanja se morajo biti usklajeni z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Pravilnik o zasebnosti družbe INSA

Katere informacije bomo uporabili?

Če vnašate podatke za izdajo obrazca za vračilo DDVzahtevate vračilo DDV boste skladno z veljavno zakonodajo morali predložiti tudi nekatere osebne podatke. Te informacije in podatke bo družba INSA zbirala in uporabljala. Gre za osebne podatke strank, podatke o nakupih blaga ter druge podatke, ki nam jih boste posredovali.

Kako se bodo vaši podatki uporabljali?

Vaše podatke bomo uporabili za obdelavo vračila davka v INSA TAX REFUND sistemu.

Vaše podatke bomo tudi analizirali, vendar samo za namene statistike. 

S predložitvijo vašega e-poštnega naslova, telefonske številke ali katerega drugega kontaktnega podatka, se strinjate s prejemanjem sporočil od INSA TAX REFUND, ki vas bodo obveščale o poteku storitve vračila davka.

S kom bomo delili vaše podatke?

Vaše podatke bomo delili tudi z ustreznimi davčnimi in carinskimi organi, službo za vračilo davka, vašo banko ali drugo ustanovo, ki upravlja plačilni promet v kolikor bo to potrebno za obdelavo vaših podatkov o vračilu davka. Delili jih bomo s organi pregona, sodiščem, državnimi organi ali druga tretja oseba, v kolikor menimo da je to potrebno za uskladitev z zakonsko ali drugo regulativno obveznostjo ali kako drugače zaradi zaščite naše pravice ali pravice katerekoli tretje osebe. Prav tako jih bomo delili svsako tretjo stranko, ki kupi ali na katerega prenesemo vse svoje premoženje in poslovanje. Če pride to takšne prodaje ali prenosa, bomo uporabili razumna prizadevanja, da bomo zagotovili, da jih bo subjekt na katerega prenašamo vaše podatke, uporabil na način, ki je skladen z zakonodajo in predpisi družbe INSA d.o.o. 

Dodatne informacije so vam na voljo na spletni strani www.insa.si oz na e-pošto: info@insa.si pod rubriko Pogosta vprašanja o pogojih nakupovanja z vračilom davka.

Shranjevanje informacij

Vaše osebne podatke bomo hranili, dokler bomo z vami v poslovnem razmerju. V primeru prekinitve poslovnega sodelovanja bomo vaše podatke hranili  z namenom:

 • Vodite poslovne evidence za namene analize in / ali revizije

 • Spoštovanja zakonodaje glede hrambe dokumentacije

 • Spora oz. druge potencialne pravne zahteve

 • Reševanja kakršnihkoli pritožb glede storitev izpisovanja TAX FREE OBRAZCEV

Vaše podatke bomo izbrisali, ko za te namene ne bodo več potrebni. Če obstajajo kakršni koli podatki, ki jih iz tehničnih razlogov ne moremo v celoti izbrisati iz svojih sistemov, bomo sprejeli ustrezne ukrepe za preprečevanje nadaljnje obdelave ali uporabe podatkov.

Vaše Pravice

Pravico imate dostopati do svojih osebnih podatkov. Če želite pridobiti kopijo podatkov, ki jih imamo o vas, nam pišite na spodnji naslov:

INSA d.o.o., Pobreška cesta 18, 2000 Maribor, Slovenija. V stik z nami lahko stopite preko e-pošte info@insa.si ali nam pišite na zgornji naslov.

Piškotki

Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke?

Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Onemogočenje piškotkov

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 ali 8
 • Opera (stran v angleškem jeziku)
 • Safari (stran v angleškem jeziku)

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

Selektivno onemogočenje Google Analytics

Piškotke Google Analytics je mogoče onemogočiti tudi s pomočjo navodil, ki so na voljo na tej povezavi

Piškotki spletne strani

 

Ime piškotka

Namen

Čas piškotka

Podjetje

_utma

Statistika ogledov spletne strani

2 leti

Google Analytics

_utmb

Statistika ogledov spletne strani

30 minut

Google Analytics

_utmc

Statistika ogledov spletne strani

Do zaključka seje

Google Analytics

_utmz

Statistika ogledov spletne strani

6 mesecev

Google Analytics

PHPSESSID

Piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami.

seja

 

CS_0

Potrebno za nemoteno delovanje seje med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami.

seja

www.insa.si

CS_1

Potrebno za nemoteno delovanje seje med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami.

seja

www.insa.si

seen_cookie_message

Piškotek shrani status da je uporabnik videl sporočilo o piškotkih.

1 mesec

www.insa.si